Extra wijkagenten versterken wijkteams Hardenberg

maandag 18 mei 2015

Hardenberg - De politie gaat zoveel mogelijk wijkgericht werken. Er worden meer wijkagenten aangenomen om de veiligheid in wijk, dorp en stad een positieve impuls te geven. In Hardenberg zijn drie nieuwe wijkagenten en een cordinator aangesteld. Ze gaan vanaf 1 juli aan de slag.

Met de komst van de Nationale Politie is gekozen voor meergebiedsgebonden politiezorg. Er zijn robuuste basisteams geformeerd om dichtbijen samen met burgers en het gezag te werken aan veiligheid. Het robuustebasisteam Vechtdal omvat de gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg. Het teamvoert dekerntakenvan de politie uit: de basispolitiezorg. Wijkagenten vervullen daarin eenhoofdrol. Zij weten immers goed wat er in hun wijk speelt en welke kwestiesaandacht van de politie vragen.

Wijkteams

In Vechtdal zijn vier wijkteams vastgesteld. In Hardenberg valtalles ten noorden van de N34 en Gramsbergen onder wijkteam

. Het wijkteamHardenberg-Zuidgaat over alles ten zuiden van de N34. Het wijkteam Hardenberg-Noord wordtversterkt met wijkagent Wim Jongsma en cordinator Michiel Snippe. WijkagentenMarlon van der Sleen en Marjon ten Berg gaan aan de slag in het wijkteamHardenberg-Zuid. U kunt binnenkort in uw wijk of via de (sociale) mediauitgebreider kennis met hun maken.

Politiezorg

De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorgbinnen zijn wijk. Daar richt hij of zij zich op de aanpak van sociale problemen,maar ook op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer. Dewijkagent kan beschikken over een wijkteam, en als het nodig is, krijgt dit teamhulp van andere gespecialiseerde politiediensten. In samenwerking met collega?svan de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd werkt de wijkagentvoortdurend aan het verbeteren en vergroten van de veiligheid in uw wijk ofbuurt.

Externe partners

Het onderhouden van contact met externe partners, zoals degemeente en maatschappelijke organisaties, valt ook onder het takenpakket van dewijkagent. Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegdhoe de problemen adequaat aangepakt kunnen worden, en door wie. Ook dan isinformatie uit de buurt van essentieel belang. Hebt u vragen, tips ofopmerkingen over de veiligheid in uw buurt of wijk, neem dan gerust contact opmetuwwijkagent.

bron: politie.nl | Categorie: diversen


2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Hardenberg | 112 alarmeringen Hardenberg | Goedkoop Tanken in Hardenberg | Supermarkten in Hardenberg | Weerbericht Hardenberg